HERROEPING

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben het recht om te herroepen onder de volgende voorwaarden. Een consument is elk natuurlijk persoon die een rechtshandeling pleegt voor een doel dat niet toegeschreven kan worden aan zijn beroeps- of zelfstandige activiteit.

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen de veertien dagen te annuleren zonder daarvoor een reden te moeten geven. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de transporteur is, de goederen fysiek in bezit genomen heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (april furniture GmbH, FBarckhaustraße 1, D-60325 Frankfurt am Main, tel: +49 (0) 69 247 568 92 0,  e-mail info@april-furniture.de) op de hoogte brengen van uw besluit dit contract te herroepen doormiddel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldlformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te handhaven, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn verloopt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendingskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering koos dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk terugbetalen en dat uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons binnenkwam. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u werd overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd indien dat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk naar ons terugsturen of ons overhandigen en in elk geval ten laatste veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping van dit contract. De termijn wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van goederen die in een pakket kunnen worden verzonden. U draagt ook de directe retourkosten van goederen die niet in een pakket kunnen worden verzonden. De kosten worden op hoogstens € 50,00 geschat.

U hoeft alleen te betalen voor de eventuele waardevermindering van de goederen, wanneer die waardevermindering is toe te schrijven aan een omgang met de goederen die niet nodig is om de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting resp. voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarbij voor de productie ervan een individuele keuze of beslissing van de consument beslissend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

Formulier voor herroeping

Als u de herroeping schriftelijk wilt meedelen, kunt u gebruik maken van het volgende modelformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

Modelformulier voor herroeping

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

1. Aan
april furniture GmbH
Barckhausstr. 1
D-60325 Frankfurt am Main
Telefoon +49 (0)69 247 568 920
E-mail info@april-furniture.de

2. Hierbij herroep(en) ik/wij het door mij/ons afgesloten contract voor de aankoop van de volgende artikels/uitvoering van de volgende service:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..
(naam van het artikel, eventueel bestelnummer en prijs)

3. Besteld op:

……………………………………………………..
(datum)
4. Ontvangen op:

………………………………………………………………..
(datum)

5. ((Naam, adres van de consument)

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

6. Datum

…………………………………………….

Handtekening klant
(enkel bij herroeping met papieren formulier)