Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en juridische informatie voor de online handel van de webshop www.april-furniture.de.

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele onderhandelingen, de contracten die gesloten worden en de uitvoering van het contract tussen u als klant en

april furniture GmbH, Barckhausstraße 1, D 60325 Frankfurt am Main, T +49 (0)69 247 568 92 0, M +49 (0)152 094 537 71, E-mail info@april-furniture.de

De Algemene Voorwaarden gelden zowel voor consumenten als voor bedrijven. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden zijn individuele overeenkomsten met de consument mogelijk. Andere bepalingen en Algemene Voorwaarden van ondernemers maken geen deel uit van het contract, zelfs als we die niet uitdrukkelijk tegenspreken.

Een consument is elk natuurlijk persoon die een rechtshandeling pleegt voor een doel dat niet toegeschreven kan worden aan zijn beroepsactiviteit of zelfstandige activiteit.

Een ondernemer is een natuurlijk of rechtspersoon of een rechtsbevoegd personenvennootschap die bij het plegen van een rechtshandeling in de uitoefening van zijn (zelfstandige) beroepsactiviteit handelt. Een rechtsbevoegd personenvennootschap is een personenvennootschap die in staat is om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

2. Sluiten van het contract, veranderingen aan de bestelling

De voorstelling van onze producten in onze onlineshop is geen bindend aanbod. Door artikelen in het winkelmandje te plaatsen, uw bestellingsinformatie in te geven, de leverings- en betaalwijze te selecteren, de Algemene Voorwaarden te accepteren en op de knop “Kopen” te klikken aan het einde van het bestelproces, gaat u als klant een bindend aanbod aan dat u de artikelen die bij de bestelling werden opgegeven van ons wilt kopen. Tot de afronding van het bestelproces kunt u op elk gewenst moment artikelen uit het winkelmandje verwijderen met de functie “Dit element verwijderen” of uw bestelling annuleren door het winkelmandje of het bestelmenu te verlaten, of het browservenster te sluiten.
Na het verzenden van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail van ons met de door u verstrekte gegevens en de bestelde artikelen. Wij controleren uw bestelling. Het contract komt tot stand wanneer we u dan nog een e-mail sturen met de bevestiging van het contract.

3. Opslaan van de contracttekst, contracttaal

De contracttekst wordt door ons niet opgeslagen. We slaan uitsluitend het door u opgegeven verzendings- en factuuradres en de gegevens van de bestelling op. U kunt de Algemene Voorwaarden op elk moment afdrukken, net  zoals uw bestelling aan het eind van het bestelproces.

Het contract is in het Duits.

4. Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben het recht om te herroepen onder de volgende voorwaarden. Een consument is elk natuurlijk persoon die een rechtshandeling pleegt voor een doel dat niet toegeschreven kan worden aan zijn beroeps- of zelfstandige activiteit.

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen de veertien dagen te annuleren zonder daarvoor een reden te moeten geven. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de transporteur is, de goederen fysiek in bezit genomen heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (april furniture GmbH, Barkhausstraße 1, D-60325 Frankfurt am Main, tel: +49 (0) 69247568920, e-mail  info@april-furniture.de) op de hoogte brengen van uw besluit dit contract te herroepen doormiddel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldlformulier voor herroeping , maar dat is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te handhaven, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn verloopt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendingskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering koos dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk terugbetalen en dat uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons binnenkwam. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt hebt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u werd overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen terug hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd indien dat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk naar ons terugsturen of ons overhandigen en in elk geval ten laatste veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de herroeping van dit contract. De termijn wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van goederen die in een pakket kunnen worden verzonden. U draagt ook de directe retourkosten van goederen die niet in een pakket kunnen worden verzonden. De kosten worden op hoogstens € 50,00 geschat.

U hoeft alleen te betalen voor de eventuele waardevermindering van de goederen, wanneer die waardevermindering is toe te schrijven aan een omgang met de goederen die niet nodig is om de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Uitsluiting resp. voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;

5. Uitsluiting van het herroepingsrecht voor ondernemers

Klanten die ondernemers zijn, hebben geen recht om te herroepen. De definitie van de ondernemer vindt u onder alinea 1 van de Algemene Voorwaarden en in § 14 BW (Burgerlijk Wetboek).

6. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

De goederen blijven onze eigendom tot de betaling vervolledigd is.
De klant heeft enkel recht op een compensatie wanneer de tegenvorderingen voortvloeien uit dezelfde juridische betrekking en rechtsgeldig gerechtelijk vastgesteld of schriftelijk erkend zijn door ons.

7. Prijzen

De prijzen op het moment van bestellen, zijn de prijzen die gelden. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en exclusief verzendingskosten met inbegrip van andere onderdelen van de prijs en gelden in EURO (€). De decoratie die in de afbeelding wordt gebruikt zoals kussens, planten enz. is geen deel van de verkoop en daarom niet in de prijs inbegrepen

8. Verzendingskosten, tollen, belastingen op invoer

Binnen Duitsland leveren wij gratis.
Voor leveringen buiten Duitsland worden nog verzendingskosten zusätzlich zu den Warenpreisen.aangerekend buiten de prijs van de artikelen. De details van de verzendingskosten vindt u terug in de tabel met verzendingskosten. . De verzendingskosten worden nog eens weergegeven voordat u uw bestelling bevestigt.

Voor leveringen in landen buiten de EU kunnen tollen en belastingen op invoer ontstaan. Zo wordt onze verkoopsprijs voor leveringen in Zwitserland zonder btw berekend, omdat bij de invoer naar Zwitserland de plaatselijke omzetbelasting ingevorderd wordt. De belasting bij invoer is niet in onze verkoopprijs inbegrepen, aangezien die niet door ons ingevorderd wordt.
De tollen worden in het land van levering door de ontvanger zelf ter plekke betaald. Het bedrag varieert afhankelijk van de waarde van de geleverde goederen.
Klanten met een leveringsadres buiten de EU moeten zich daarover op voorhand informeren bij de bevoegde douaneautoriteit.

9. Leverings- en betaalvoorwaarden

De kwaliteit van de goederen vindt u in de desbetreffende productomschrijving. Er kan echter een verschil in weergave zijn en afbeeldingen en kleuren kunnen afwijken van het origineel op het internet en naargelang de computer van de klant. Onze gebruikte afbeeldingen dienen als voorbeeld en zijn illustratief.

De levertermijn is afzonderlijk bij elk artikel vermeld. Het is mogelijk om op uw verzoek langere levertermijnen overeen te komen. Indien de laatste dag van de leveringstermijn op een zaterdag, zondag of een officiële feestdag in uw land, verschuift die laatste dag van de levertermijn naar de volgende werkdag

De levertermijn begint

  • op de dag waarop het geld van uw rekening gaat bij vooruitbetaling via bankoverschrijving
  • op de dag waarop we de betalingsbevestiging van PayPal of van uw kredietkaart hebben ontvangen bij betaling via PayPal of kredietkaart

U kunt uit de volgende betaalmethoden kiezen:

  • Vooruitbetaling via bankoverschrijving:
het factuurbedrag moet op onze rekening worden overgeschreven binnen 14 dagen na afsluiting van het contract.
  • Betaling via PayPal:
de betaling wordt direct na het einde van het bestelproces via PayPal afgehandeld.
  • Betaling met kredietkaart:
het bedrag zal via PayPal automatisch worden geïnd van de kredietkaartrekening die u hebt ingevuld. Daarvoor gelden de richtlijnen van PayPal voor een aankoop met de kredietkaart.

Het factuurbedrag moet bij sluiting van het contract worden betaald. Indien de vooruitbetaling niet binnen 14 dagen na afsluiting van het contract op onze bankrekening ontvangen werd of de cheque niet binnen 14 dagen bij ons bezorgd werd, hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken. Indien we ons uit het contract terugtrekken, worden eventuele betalingen die al door de klant werden verricht onmiddellijk terugbetaald en moeten reeds geleverde goederen moeten door de klant teruggestuurd worden.

10. Garantie voor consumenten

De wettelijke garantiebepalingen zijn van kracht.
Wanneer beschadiging door het transport ontstaat, vragen wij u dat onmiddellijk door de leverancier te laten vaststellen en te bevestigen en het ons te melden. De niet-naleving daarvan heeft echter geen invloed op uw garantie.

11. Garantie voor ondernemers

Voor handelaren als bedoeld in het Handelsgesetzbuch (Wetboek van Koophandel) en ondernemers als bedoeld in § 14 Bürgerliches Gesetzbuch (Burgerlijk Wetboek, alinea 1 van deze Algemene Voorwaarden) geldt de commerciële meldingsplicht. Klanten die ondernemers zijn, zijn dus verplicht om na ontvangst van de levering de ontvangen goederen onmiddellijk te controleren op zichtbare gebreken. Indien ze duidelijke fouten vaststellen, moeten ze die ons melden binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de goederen. Die melding kan ons telefonisch, schriftelijk of per e-mail meegedeeld worden. Indien u nalaat ons de gebreken te melden, kunt u geen aanspraak meer maken op garantie voor die fout.
Bovendien is de garantie tussen ons en ondernemers resp. handelaren beperkt tot een periode van twaalf maanden vanaf de levering van de goederen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor fouten die veroorzaakt worden door de ondernemer of door de persoon die toegang tot de goederen kreeg van de ondernemer.
Het risico op beschadiging of onbedoeld verlies gaat over op de ondernemer van zodra we de levering van goederen aan de vervoerder hebben overgedragen.

12. Beperking van de aansprakelijkheid

Voor schade die niet ontstaat door schending van leven, lichaam en gezondheid zijn wij slechts aansprakelijk als die schade wordt veroorzaakt door opzettelijke of ruwe handelingen of door opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) van ons of onze medewerkers, en voor de rest bij nalatige schade alleen voor verwachte gevolgen en gevolgen typisch voor het contract. Elke verdere aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten. De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid en de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen komen niet in het gedrang.

13. Slotbepalingen

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland geldt met uitzondering van het VN-verdrag inzake de internationale verkoop van roerende zaken. Indien er geen algemene bevoegde rechtbank in uw land is of u zich na het sluiten van het contract in het buitenland hebt gevestigd of uw woonplaats op het moment van de aanklacht niet bekend is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen de rechtbank in de stad waar Asche & Unkelbach GmbH is gevestigd. Dwingende en gunstigere bepalingen van het land waar u als consument normaal verblijft, komen niet in het gedrang.
Als de klant een handelaar, publiekrechtelijk rechtspersoon of eigenaar van een publiekrechtelijk beleggingsfonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen de rechtbank in de stad waar Asche & Unkelbach GmbH is gevestigd.
Indien individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldige of tegenstrijdige bepaling geldt de wet.